avatar 0.00 139.50
avatar 0.00 66.40
avatar 0.00 63.30
avatar 0.00 27.10
avatar 0.00 21.60
avatar 0.00 18.00
avatar 0.00 14.00
avatar 0.00 12.20
avatar 0.00 5.00
avatar 0.02 4.78
avatar 0.00 3.30
avatar 0.00 3.30
avatar 0.00 3.20
avatar 0.00 3.20
avatar 0.00 3.00